fbpixel

Balatoni
vitorlázás,
Fedezd fel,
Éld át!

Üzletszabályzat

 

 

1.) Az üzletszabályzat hatálya:

 

Raskó Róbert egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) és vele jogviszonyban álló valamennyi, különjárati vízi személyszállításra szerződő fél, megrendelő, utas (továbbiakban együtt utas) megállapodásának feltételeit képezik a jelen üzletszabályzat rendelkezései, amennyiben ettől eltérően a Vállalkozó és Utas a jogviszonyt szabályozó egyedi szerződésben nem állapodnak meg. Az Utassal kötött egyedi szerződés a jelen üzletszabályzatban foglaltakkal együtt érvényes, amennyiben eltérés van az egyedileg kötött szerződés és az üzletszabályzat tartalma között, az egyedi szerződésben foglaltak az irányadóak.

A Vállakozó által hajóval történő személyszállításokra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény, a vízi személyszállítás feltételeiről szóló 261/2008 (XI.3.) Korm. rendelet (VSZF), valamint a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak, azzal, hogy Vállalkozó nem végez közforgalmú személyszállítást.

 

2.) A személyszállítási jogviszony keletkezése:

 

Személyszállítási szerződés és az alapján személyszállításra vonatkozó jogviszony jön létre, amikor az Utas személyszállítást személyesen vagy egyéb módon (pl: emailben kapitany@yachtparty.com, a www.yachtparty.com honlapon keresztül, telefon útján) megrendelte és a megrendelés elfogadásának megerősítése/visszaigazolása Vállalkozó részéről megtörtént. Visszaigazolás hiányában a felek között a személyszállításra vonatkozó szerződés nem jön létre.

Amennyiben az Utas nem személyesen jár el, hanem javára harmadik személy rendeli meg a személyszállítást, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, a Vállalkozó nem vizsgálja, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast (Utasokat). A megrendelés megtörténtével a harmadik személy válik a Vállalkozó szerződéses partnerévé a Ptk. 6:136. § rendelkezései szerint.

Megrendelés esetén a személyszállítást megrendelő köteles megadni a megrendelő nevét, a számlázási nevet, számlázási címet, amennyiben szükséges adószámot, az utasok nevét, valamint egy elérhetőséget, telefont, ahol szükség esetén közvetlenül az utazást megelőzően is értesíteni lehet az utasokat, a megrendelő egyéb szolgáltatásokra vonatkozó igényét.

A Yachtparty a megrendeléseket 5 munkanapon belül írásban igazolja vissza, a szerződés jelen üzletszabályzatban, valamint a visszaigazolásban foglalt tartalommal jön létre, a fizetési feltételeket a visszaigazolás tartalmazza.

14 évnél fiatalabb személy utasként csak felnőtt korú személy kíséretében utazhat, és az utazás során a felnőtt korú kísérője felel az Utas állandó felügyeletéért.

 

3.) A vállalkozó kötelezettsége:

 

Vállalkozó a megrendelt személyszállítási szolgáltatás alapján akkor köteles az utast elszállítani, ha

 • a személyszállítási jogszabály vagy hatósági rendelkezés nem tiltja,
 • a személyszállítás a rendelkezésre álló hajóval lehetséges,
 • a személyszállítást nem akadályozza olyan körülmény, amely az Utasnak felróható, vagy amelyet Vállalkozó ki nem kerülhet, vagy amelynek elhárítása nem Vállalkozótól függ. (vis maior)
 • a személyszállítás biztonságát, vagy a hajózással kapcsolatos berendezéseket, eszközöket, más hajókat, vízi műtárgyakat nem veszélyezteti semmilyen körülmény

A Vállalkozó a felmerült akadályról, illetőleg elrendelt hatósági korlátozásról az Utast, a – a lehetőségeihez mérten – a hajó indulási helyén feltünteti, internetes oldalán tájékoztatja, illetve szükséghez képest egyedi elérhetőség (pl.: mobil telefonszám, email) esetén közvetlenül értesíti.

 

A közzététellel egyidejűleg Vállalkozó a járatot lemondhatja, ebben az esetben az Utas döntésétől függően az Utasoknak a megfizetett viteldíj árát visszatéríti, vagy egy későbbi – a felek által egyeztetett időpontban – a megrendelt személyszállítási szolgáltatást teljesíti.

 

Amennyiben a hajó a célállomásig az útját megkezdeni és/vagy folytatni utazási akadály miatt nem tudja, és másik hajóval a szállítási kötelezettség nem teljesíthető, más típusú közlekedési eszközt az Utas nem vesz igénybe, akkor az Utas a meg nem tett útra eső viteldíj visszatérítését, vagy a kiindulási állomásra történő visszaszállítását és a teljes befizetett viteldíj visszatérítését követelheti, kivéve ha az utazási akadályt a Vállalkozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő (vis maior).

 

A vis maior esetei különösen:

 • folyamzár;
 • más vízijármű balesete;
 • ütközés más vízijárművel;
 • hatósági intézkedés;
 • határzár;
 • bomba- vagy lőszermentesítés;
 • szélsőséges időjárás;
 • sztrájk;
 • alacsony vízállás;
 • veszélyes uszadék;
 • kikötőzár;
 • karantén;
 • járvány;
 • más utas közrehatásból történő akadály;
 • szabálysértés vagy bűncselekmény;
 • terrortámadás;
 • hajózási személyzet rosszulléte;
 • Utas hirtelen rosszulléte, vagy megbetegedése;
 • katonai műveletek, hadgyakorlat;
 • háború, hadicselekmények;
 • aknaveszély;
 • híd- vagy vízépítési munkák;
 • csatorna vagy kiemelő berendezés vagy zsilip hibája;
 • vízszivárgás a hajótestbe külső körülmények miatt;
 • tűz;
 • más elháríthatatlan külső ok.

Utazási akadály miatt Vállalkozóval szemben az előző fent leírtakon túl további igényt érvényesíteni nem lehet.

 

4.) Az Utas kötelezettsége

 

A hajóállomáson (kikötőben) az Utasok és kísérőik csak a részükre megnyitott területre léphetnek be; a hajóállomás (kikötő) területére személyszállításból kizárt személynek belépnie, illetőleg oda a személyszállításból kizárt tárgyakat bevinni tilos.

 

A hajón az utasoknak csak a részükre megnyitott területre szabad belépniük. Olyan kísérőnek, akivel a Vállalkozó nem áll jogviszonyban – a beteg és mozgáskorlátozott személy kísérőjének kivételével – tilos a vízi járműbe beszállni.

 

A hajóállomáson (kikötőben) és a hajón tilos a többi Utast, valamint a hajóállomás (kikötő), illetőleg a hajó személyzetének munkáját zavaró tevékenységet folytatni, valamint a kijelölt területen kívül dohányozni. A hajó teljes területén tilos a dohányzás.

 

Tilos a hajóállomást (kikötőt), valamint a hajót és azok berendezéseit beszennyezni, megfertőzni, megrongálni. Aki a hajóállomást (kikötőt), illetőleg a hajót, vagy azok berendezését beszennyezi, megfertőzi vagy megrongálja, köteles a tisztítással, fertőtlenítéssel járó költséget megfizetni, valamint az okozott kárt megtéríteni.

Az Utasok a hajóra lépés után kötelesek a hajó vezetőjének valamennyi rendészeti és biztonsági utasítását betartani.

 

Vállalkozó a visszaigazoltan megrendelt személyszállítási kötelezettségének csak akkor köteles eleget tenni, ha az Utas

 • indulás előtt legalább 10 perccel az utazásra jelentkezik,
 • a megrendelt szolgáltatás ellenértékét hiánytalanul megfizette,
 • az előírt okmányokat felmutatja.

A fentiekben felsorolt feltételek bármelyikének elmulasztásából, vagy nem teljesüléséből eredő károkért Vállalkozót felelősség nem terheli.

 

Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkor érvényes jogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek és károk az Utast terhelik.

 

Amennyiben az Utas a megjelenési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget (késik) a Vállalkozó személyszállítási kötelezettsége csak abban az esetben áll fenn, ha az nem veszélyezteti a Vállalkozónak a többi Utassal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését, pl. a hajó tervszerinti indulását.

 

Az utasok ülőhelyeiket a hajóra történő beszállásuk sorrendjében foglalhatják el, a kapitány utasításainak megfelelően.

 

5.) Az Utazás korlátozása, kizárás az utazásból

 

A hajón nem utazhat, illetőleg az utazásból kizárható:

 • az ittas, illetve bódult állapotban lévő személy;
 • aki botrányosan viselkedik, vagy más módon a többi Utast magatartásával zavarja;
 • aki fertőző beteg;
 • aki magatartásával sérti vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát, saját vagy Utastársai testi épségét, egészségét, a vízi jármű vagy berendezései épségét;
 • aki az Utasok magatartására vonatkozó egyéb rendelkezéseket nem tartja be;
 • a szolgáltatás ellenértékének megfizetését nem igazolja;
 • a VSZF-ben meghatározott egyéb esetben.

A hajó vezetője az utazás megkezdését követően a fenti okok fennállása esetén jogosult az Utast a legközelebbi kikötőben kiszállítani.

 

A hajón önmagával tehetetlen beteg, továbbá 14 éven aluli gyermek csak kísérővel utazhat. A vízi járműre kísérő nélkül történő felszállás olyan értelmű nyilatkozatnak tekintendő, mely alapján az illető Utas 14 éves elmúlt.

 

Az útközben rosszul lett, megbetegedett, vagy balesetet szenvedett Utast a Vállalkozó addig a legközelebbi hajóállomásig (kikötőig) fuvarozza, ahol a beteg a szükséges egészségügyi ellátásban részesülhet.

Fertőző betegség gyanúja esetén Vállalkozó az utast a többi utastól - lehetőség szerint - elkülöníti.

 

Az útközben az Utasnak felróható okból, utazásból kizárt és ezért kiszállított Utas viteldíj, vagy egyéb díj visszatérítést nem igényelhet.

 

6.) Viteldíjak

 

Menetdíjként Vállalkozó által mindenkori, jogszabályok rendelkezései szerint közzétett személyszállítási tarifák érvényesek.

A viteldíj az alábbiakat foglalja magában:

 • a hajózó személyzet költségét (1 fő kapitány és 1 fő matróz),
 • a hajó üzemeltetésének valamennyi költségét a hajózás időtartamára,
 • biztosítási díjak
 • általános forgalmi adót

Amennyiben az Utas más, nem a Vállalkozó által üzemeltetett kikötőhelyet is igénybe vesz, a vonatkozó kikötői illetékek külön felszámításra kerülnek.

A hajóra vonatkozó viteldíjakat a Vállalkozó www.yachtparty.com honlapján online módon, a Vállalkozó által megadott számlaszámra utalással, vagy az utazásra jelentkezéskor személyesen a hajón fizethetőek meg készpénzes vagy bankkártyás fizetés ellenében.

 

7.) A kézipoggyász szállítása

 

Minden Utas legfeljebb 1 darab, 50 x 10 x30 cm méretet meg nem haladó, egy személy által hordozható, (a hajóra történő fel- és leszállást valamint a hajó utasterén belüli közlekedést nem akadályozó), legfeljebb összesen 5 kg súlyú kézipoggyászt, illetve egy darab gyermekkocsit szállíthat díjtalanul a Vállalkozó járatán.

Olyan tárgyak, amelyek balesetet, kárt vagy szennyezést okoznak, továbbá amelyek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, nem szállíthatók.

 

A vízi járműbe bevitt kézipoggyász őrzése az Utas feladata, annak bármilyen okból történő elveszéséért, eltűnéséért, ellopásáért stb. továbbá sérüléséért a Vállalkozó nem felel.

 

Az útipoggyász tekintetében a jelen Üzletszabályzatban nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a VSZF rendelkezései az irányadók.

 

8.) Élő állatok szállítása

 

Élő állatok higiéniai okokból nem szállíthatók. Ez alól kivételt képez a pórázon vezetett, szájkosarat viselő vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő kutya vagy szolgálatban levő rendőrkutya.

 

9.) A megrendelt szolgáltatás lemondásának feltételei (elállás)

 

Előre megváltott jegyek (viteldíjak) vagy lefoglalt helyek lemondása esetén az Utas ill. a megrendelő fél az alábbi lemondási díjakat (bánatpénz) köteles megfizetni:

 • az indulást megelőző 7 (hét) napon belül történő lemondásnál, vagy meg nem jelenés esetén a bánatpénz a viteldíj 100 %-a,
 • az indulást megelőző 8 (nyolc) és 15 (tizenöt) nap közötti lemondás esetén a bánatpénz mértéke a viteldíj 50%-a, míg az ezt meghaladó összegben már befizetett viteldíjat, illetve viteldíj előleget Vállalkozó visszatéríti,
 • az indulást megelőző 16 (tizenhat) és 30 (harminc) nap közötti lemondás esetén a bánatpénz mértéke a viteldíj 30%-a, míg az ezt meghaladó összegben már befizetett viteldíjat, illetve viteldíj előleget Vállalkozó visszatéríti,
 • az indulást megelőző 30 (harminc) napon túli lemondás esetén a bánatpénz felszámítására nem kerül sor, a már befizetett viteldíjat, illetve viteldíj előleget Vállalkozó visszatéríti,

Amennyiben az Utas a megrendelt hajót a Vállalkozó által visszaigazolt indulási időpontját követően 30 (harminc) percen belül nem veszi igénybe és akadályoztatásáról a Vállakozót nem tájékoztatja, akkor Vállalkozó jogosult a bérelt hajót más célra hasznosítani. A bérleti díj megfizetésére ebben az esetben a 7 (hét) napon belüli útlemondás feltételei érvényesülnek.

 

A lemondás időpontja az írásbeli lemondásnak a Vállalkozóhoz történő igazolt beérkezése.

 

Ha a lemondás az utas részéről történik az átutalási költségek az utast terhelik.

 

Lemondás és módosítás ügyében kizárólag az Utas, vagy írásos meghatalmazottja járhat el.

 

A megrendelő általi lemondás esetén a visszautalás banki költségeit a lemondó fél viseli.

 

Ha a hajó indításának elháríthatatlan akadálya van (vis maior), akkor mindkét fél mentesül a kártérítési és lemondási díjfizetés kötelezettsége alól, a befizetett viteldíjat vállalkozó 30 (harminc) napon belül teljes egészében visszautalja.

 

10.) A fedélzeti ellátás, árusítás

 

Büfé vagy más vendéglátás jellegű szolgáltatások (fedélzeti ellátás) kizárólag a Vállalkozón keresztül rendelhetők, illetve vehetők igénybe.

 

121) Reklám

 

Vállalkozó által tulajdonolt vagy üzemeltetett hajó külső- és belső felületeivel, reklámhordozóival kizárólag a Vállalkozó rendelkezik. Ettől eltérni, csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

 

12.) A kárért való felelősség

 

A Vállalkozó a személyszállítási jogviszony során keletkezett károkért a jelen üzletszabályzat rendelkezései szerint felel. A jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadóak azzal, hogy a Vállalkozó nem felel az Utasnál bekövetkezett elmaradt vagyoni előny, illetve a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek megtérítésért. (Ptk. 6:522. § (2) bek. b) és c) pont)

 

Amennyiben a személyszállítást a jelen üzletszabályzatban rögzített, vagy abban nem feltüntetett, de annak minősülő vis maior körülmények befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezen okokból bekövetkezett járatkimaradásért, a személyszállítási szerződés hibás teljesítésért vállalkozó felelőssége nem áll fenn, de a kifizetett menetjegy árát 30 (harminc) napon belül visszafizeti.

 

A Vállalkozó felelőssége nem áll fenn az utasok által egymásnak okozott károkért, az Utasok poggyászában lévő törékeny, vagy romlandó árukért, illetve az éltaluk okozott kárért, továbbá azokért a károsodásokért, melyek a nem megfelelő csomagolásból erednek.

 

13.) A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igény érvényesítése

 

A személyszállítási jogviszonyból eredő kártérítési igényt az Utas haladéktalanul köteles jelezni az igény felmerülésekor, hogy a Vállalkozó az orvosláshoz szükséges intézkedéseket megtehesse, illetve az igényt megalapozó tényállás lehetőleg a helyszínen és teljes körűen tisztázható legyen. Bármilyen kártérítési igényt az utazás befejezését követő nap 17.00 óráig írásban kell a Vállalkozó részére jelezni, ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű.

 

14.) Alvállalkozó igénybevétele

 

Vállalkozó jogosult alvállalkozó fuvarozó igénybevételére. Ha Vállalkozó az általa vállalt személyszállítás lebonyolítását másik vállalkozónak adja át, akkor is a jelen Üzletszabályzat és az egyedi szerződés feltételei az érvényesek.

 

15.) Engedményezési és átruházási tilalom

 

A jelen Üzletszabályzat alapján létrejövő személyszállítási szerződésből származó jogok nem ruházhatóak át és nem engedményezhetőek harmadik félnek a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése nélkül.

 

16.) Elévülés

 

A személyszállítási szerződésből eredő, a Vállalkozóval szembeni valamennyi igény – ha jelen Üzletszabályzat rövidebb határidőt nem állapít meg – legkésőbb 6 (hat) hónap elteltével elévül.

 

17.) Jog és jogvita

 

A vitás kérdések rendezésére a magyar jog szabályai alkalmazandók.

Bármely vita eldöntésére, mely a jelen Üzletszabályzat hatálya alatt kötött megállapodásból, szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Fonyódi Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének

 

18.) Tájékoztató a Vállalkozó adatairól

 

Cégnév: Raskó Róbert egyéni vállalkozó

Székhelye: 7741 Nagykozár Sport utca 6.

Fő tevékenységi köre: Belvízi személyszállítás (ÖVTJ-kód:503001)

Nyilvántartási száma: 55085210

Adószáma: 56439966-2-22

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-94021914

Levelezési címe: 7741 Nagykozár Sport utca 6.

Telefonszáma: +36 30 237 7325

E-mail cím: kapitany@yachtparty.com

Hajózási engedély száma: HE-11202-20

 

Jelen üzletszabályzat 2021. február 08. napján lép hatályba.

 

Jelen üzletszabályzat a https://yachtparty.com honlapon kerül közzétételre.

Vállalkozó az üzletszabályzatát az Utasok részére betekintésre rendelkezésre bocsájtja.

 

Balatonszárszó, 2021. január 26.

 

Raskó Róbert egyéni vállakozó